FAQ

02-797-0999 ต่อ 2033

fengstsr@ku.ac.th

การผ่อนผัน ชำระ ค่าทำเนียมการศึกษา

สำหรับนึกศึกษาที่มีความจำนง ในการใช้สิทธิผ่อนผันการชำระค่าทำเนียมการศึกษา กรุณาคลิก เพื่อดูรายละเอียดเเละข้อบังคับ ที่เกี่ยวของ

ดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Powerful admin panel
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครภาคปลาย 2560


สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

รหัสสาขาวิชา X

E

6

9

หมวดวิชา

-

โครงการ

พิเศษ

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อปริญญา

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนที่จะรับ

ภาคต้น

ภาคปลาย

แบบ/แผน

- แผน ก 1 

-

คน

- แผน ก 1 

-

คน

 

- แผน ก 2 

10

คน

- แผน ก 2 

10

คน

 

- แผน ข  

20

คน

- แผน ข  

5

คน

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

 

 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในแต่ละหลักสูตร  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th/academics/index.php ?คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา?

 

 

          หมายเหตุ: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์,  เทคโนโลยีอุสาหการ, อุตสาหกรรมบัณฑิต, เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)

 

กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอน

วัน เวลา สถานที่

ภาคต้น

ภาคปลาย

1. จำหน่ายใบสมัคร

3 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560

15 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2560

2. รับสมัคร

3 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560

    15 สิงหาคม - 27 ตุลาคม 2560

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

26 พฤษภาคม 2560

6 พฤศจิกายน 2560

4. สอบข้อเขียน - สัมภาษณ์

10 มิถุนายน 2560

18 พฤศจิกายน 2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

23 มิถุนายน 2560

4 ธันวาคม 2560

 

 

 

 

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 

 

1. บสมัครโครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม จำนวน 2 ฉบับ (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

 

 

2. สำเนาใบคะแนน (Transcript)  จำนวน 2 ฉบับ

 

 

3. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (หนังสือรับรองการจบ)  จำนวน 2 ฉบับ

 

 

4. สำเนาใบปริญญาบัตร  จำนวน 2 ฉบับ

 

 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ

 

 

6. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ? นามสกุล ถ้ามี)

 

 

7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน คือหนังสือรับรองว่าผู้สมัครทำงานในตำแหน่งใดและระบุระยะเวลาที่เข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ)

 

 

8. เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร

ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ สำหรับผู้ที่ยานใบสมัครทางอีเมล์ ให้นำเอกสารตัวจริงมาเพื่อการตรวจสอบด้วย ในวันสอบคัดเลือก

 หมายเหตุ

โครงการฯ ไม่รับสมัคร หากผู้สมัครยื่นหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร)

1. ชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการโครงการฯ อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (ตึกโยธา) ชั้น 8 ห้อง 9810

2. ใช้ใบ Payment-meipt นำไปชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครได้ 3 วิธี (ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.meipt.eng.ku.ac.th )

1. สมัครด้วยตนเอง นำเอกสารประกอบการสมัคร สมัครได้ ณ ที่ทำการโครงการฯ อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (ตึกโยธา) ชั้น 8 ห้อง 9810

2. สมัครทางอีเมล์ โดยสแกนหลักฐานการชำระค่าสมัครและเอสารประกอบการสมัคร ส่ง มาที่meipt.eng@ku.ac.th

3. สมัครทางไปรษณีย์ จัดส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครเอกสารประกอบการสมัครมาที่          โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


รายละเอียดการสอบ

วิชาที่สอบ

วัน เวลา สถานที่สอบ

ภาคต้น

ภาคปลาย

1. ข้อเขียน

10 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00 ? 11.00 น.

18 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 ? 11.00 น.

2. สัมภาษณ์

10 มิถุนายน 2560

เวลา 13.00 ? 16.00 น.

18 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 ? 11.00 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 6 พฤศจิกายน 2560

(ระบุเฉพาะที่มีการสอบข้อเขียนเท่านั้น)

 

สถานที่ อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (อาคารโยธา) ชั้น 8 ห้อง 9802



ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียน: วันที่             

ระยะเวลาการศึกษา:ภาคต้น     เดือนสิงหาคม - ธันวาคม

                          ภาคปลาย  เดือนมกราคม - พฤษภาคม

วัน - เวลาเรียน:      วันอาทิตย์  เวลา 09.00 - 19.30 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร232,000 (แบ่งจ่ายเทอมล่ะ 58,000) บาท


หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ  ( 0 2940 5822

หรือ E-mail: meipt.eng@gmail.com

อ่านต่อ →

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1