FAQ

02-797-0999 ต่อ 2033

fengstsr@ku.ac.th

ทำเนียบนิสิตรุ่น 4 รหัส 50

blog_1

นาย กฤษฎา การะเกต

ชื่อเล่น
| โบ๊ท |
E-mail
| kritsada@hitachi-bc.co.th
สำเร็จการศึกษา
| ม.เทคโนโลยีสุรนารี |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.โทรคมนาคม
สถานที่ทำงาน
| Hitachi Bangkok Cable Co.,Ltd. |
ตำแหน่ง
| วิศวกรออกแบบ

blog_1

นาย เกียรติศักดิ์ ธรรมเสมา

ชื่อเล่น
| เณร |
E-mail
| kiattisakt@nokpct.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี 
สถานที่ทำงาน
| NOK Precision Component (Thailand) Ltd. |
ตำแหน่ง
| Senior Engineer

blog_1

นาย คำรณ ศรีสำราญ

ชื่อเล่น
| ดุ่ย |
E-mail
| kamron_spd@ftc.fujitsu.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี
สถานที่ทำงาน
| บริษัทฟูจิสึ (ประเทศไทย) |
ตำแหน่ง
| Engineer

blog_1

นาย จตุรพร กิจประยูร

ชื่อเล่น
| นิ้ง |
E-mail
| chaturapornk@ratcheen.co.th
สำเร็จการศึกษา
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี
สถานที่ทำงาน
| บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด |
ตำแหน่ง
| พนักงาน ส่วนวิศวกรรมการผลิต และประสิทธิภาพ

blog_1

นาย จักรเกษตร อักษรพันธ์

ชื่อเล่น
| ไนท์ |
E-mail
| jakkaseta@tdmthai.com
สำเร็จการศึกษา
| ม.เกษตรศาสตร์ |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถานที่ทำงาน
| บ.ไทย ไดนามิกมาสเตอร์ จำกัด |
ตำแหน่ง
| ผู้จัดการส่วนโครงการ

blog_1

นาย จิระศักดิ์ ยังเจริญ

ชื่อเล่น
| จิ |
E-mail
| jirasaky@gog.co.th
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี
สถานที่ทำงาน
| บ.สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร QA

blog_1

นาย จิรัฏฐ์ ภวังคนันท์

ชื่อเล่น
| ป๋อง |
E-mail
| gaponggapang@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| ม.เกษตรศาสตร์ |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี
สถานที่ทำงาน
| Tonan Asia Autotech |
ตำแหน่ง
| Sale Engineer

blog_1

นางสาว เจียมจิตร สีแดง

ชื่อเล่น
| อ๋อย |
E-mail
| jiamjit@gmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยศิลปากร |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ
สถานที่ทำงาน
| บ.ไลออนไทร์ นิคมอุตสาหกรรม บางปู |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นาย ชัยวัฒน์ พรรคพวก

ชื่อเล่น
| คิว |
E-mail
| chaiwat_0721@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี
สถานที่ทำงาน
| มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
ตำแหน่ง
| อาจารย์พิเศษ

blog_1

นาย ฐิติ ตั้งจิตเสงี่ยม

ชื่อเล่น
| เอก |
E-mail
| gvdpro@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน |
วุฒิการศึกษา
| Mechatronics
สถานที่ทำงาน
| บ.โอกาโมโต้(ไทย) จำกัด |
ตำแหน่ง
| Senior Production Engineer

blog_1

นายณรงค์ฤทธิ์ สิงหชาติ

ชื่อเล่น
| ริท |
E-mail
| rit815@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี
สถานที่ทำงาน
| บ.แอสดีคอนคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
ตำแหน่ง
| ออกแบบและเขียนแบบ

blog_1

นาย ทรงเกียรติ ชัยเทวรักษ์

ชื่อเล่น
| |
E-mail
| songkiat.cha@thaisummit.co.th
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.ไทยซัมมิก โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นาย ทรัฑย์์ ญาณวีรศักดิ์

ชื่อเล่น
| เก่ง |
E-mail
| tharat_keng@windowslive.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถานที่ทำงาน
| A.T.Design&Construction CO.,Ltd. |
ตำแหน่ง
| วิศวกรไฟฟ้า

blog_1

นาย เทวฤทธิ์ สุทธิเวช

ชื่อเล่น
| ป่าน |
E-mail
| phanza1@gmail.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.ซัมมิทออโต้ซีทอินดัสทรี จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นาย ธนากร ศรีจันทร์

ชื่อเล่น
| อี้ |
E-mail
| mechanicala_01@hotmail.com , tanakorn@cannew.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.ุ
สถานที่ทำงาน
| บ.แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด |
ตำแหน่ง
| Sale Engineer

blog_1

นาย ธเนตร วิเชียรสาร

ชื่อเล่น
| มะ |
E-mail
| nate.wichean@yahoo.co.th
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งทอ
สถานที่ทำงาน
| บ.ไทยโทเรซินเทติคส์ |
ตำแหน่ง
| Engineer

blog_1

นาย ปฐมพงศ์ ณ พัทลุง

ชื่อเล่น
| พงศ์ |
E-mail
| stevevaigwu@yahoo.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร |
วุฒิการศึกษา
| วท.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.สหกิจวิศาล จำกัด |
ตำแหน่ง
| เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต

blog_1

นาย ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

ชื่อเล่น
| ติ๊ด |
E-mail
| tid_mold@yahoo.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศ |
วุฒิการศึกษา
| คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กคทรอนิกส์ฯ
สถานที่ทำงาน
| สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. |
ตำแหน่ง
| เจ้าหน้าที่วิจัย

blog_1

นาย พงศ์วิชญ์ สกุลเพชรอร่าม

ชื่อเล่น
| ยันต์ |
E-mail
| autopong2001@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน์ |
วุฒิการศึกษา
| วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต
สถานที่ทำงาน
| บริษัท ไทยเพาวร์เวอร์ทรานส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
ตำแหน่ง
| ผู้จัดการโรงงาน

blog_1

นาย พงษ์ศักดิ์ คงสุข

ชื่อเล่น
| |
E-mail
| cp_pong@yahoo.co.th
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
วุฒิการศึกษา
| วิศวกรรมไฟฟ้า
สถานที่ทำงาน
| บ.เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นาย พบพิพัฒน์ หล่อกิตติวณิชย์

ชื่อเล่น
| |
E-mail
| ongpupp.pat@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี
สถานที่ทำงาน
| บ. ล.แจ้งตงอ๊อกซิเยน และอะฟิทีลีน จำกัด |
ตำแหน่ง
| Assistant Plant Engineering Manager

blog_1

นาย พีรยุทธ บุญเนตร

ชื่อเล่น
| เอ้ม |
E-mail
| evil_ministry@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ |
วุฒิการศึกษา
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สถานที่ทำงาน
| หจก. PM การช่าง |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นาย พีรพงษ์ แซ่ลิ้ม

ชื่อเล่น
| ฮั้ว |
E-mail
| huatha@msn.com
สำเร็จการศึกษา
| วป.บ. |
วุฒิการศึกษา
| ราชมงคล
สถานที่ทำงาน
| Tha Co.,Ltd. |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นางสาว เรณุกา อินทนาคม

ชื่อเล่น
| แตน |
E-mail
| renukai@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
วุฒิการศึกษา
| วท.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.โดล ไทยแลนด์ จำกัด |
ตำแหน่ง
| Production Technology

blog_1

นาย วรวุฒิ กุลวุฒิวิลาศ

ชื่อเล่น
| |
E-mail
| worawuth_pao@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร์ |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.อุตสาหการ
สถานที่ทำงาน
| บ.เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกรฝ่ายผลิต

blog_1

นาย วัฒนา กาเหว่า

ชื่อเล่น
| นา |
E-mail
| wattana@oep.co.th , wat_navy@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
วุฒิการศึกษา
| วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม
สถานที่ทำงาน
| บ.ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกรออกแบบสี

blog_1

นาย วิชญ์ แจ้งสูงเนิน

ชื่อเล่น
| โต้ |
E-mail
| totowitch@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นาย วีระยุทธ นาคำ

ชื่อเล่น
| เก่ง |
E-mail
| weerayut.naknam@seagate.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
สถานที่ทำงาน
| บ.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นาย สงัด พิรมทอง

ชื่อเล่น
| ดอน |
E-mail
| ronaldintato@yahoo.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ครม.) |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี (Industrial Eng.)
สถานที่ทำงาน
| บ.ธรรมสรณ์ จำกัด (บ.เรโปรเฮ้าส์ จำกัด) |
ตำแหน่ง
| หัวหน้าแผนกประตู-รั้ว / Production Planning

blog_1

นาย สมหมาย ขุขันธิน

ชื่อเล่น
| เล่ |
E-mail
| sommai@hitachi-bc.co.th
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.ฮิตาชิ บางกอกเคเบิ้ล จำกัด |
ตำแหน่ง
| Assistant Section Chief , Engineering

blog_1

นาย สรรเพชญ แก้วชะฎา

ชื่อเล่น
| วาย |
E-mail
| sommai@hitachi-bc.co.th
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย |
วุฒิการศึกษา
| วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ
สถานที่ทำงาน
| ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตบางเขน |
ตำแหน่ง
| ผู้ช่วยวิจัย

blog_1

นาย สุคเณ ทองมีเพชร

ชื่อเล่น
| กุ๊ก |
E-mail
| sukanay.t@liteon.com
สำเร็จการศึกษา
| สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.ไลท์ออน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ตำแหน่ง
| Production Engineer

blog_1

นาย สุรเชษฎ์ ประวันเณ

ชื่อเล่น
| มด |
E-mail
| p.surachet@neuprocess-asia.com
สำเร็จการศึกษา
| ม.เกษตรศาสตร์ |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.เซนต์-โกเบน เอเบอรี่ จำกัด |
ตำแหน่ง
| Maintenance Supervisor

blog_1

นาย สุวิทย์ เมยขุนทด

ชื่อเล่น
| เชน |
E-mail
| surittoray@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
วุฒิการศึกษา
| ปริญญาตรี
สถานที่ทำงาน
| บ.ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด |
ตำแหน่ง
| Technical Engineer (Assistant Foreman)

blog_1

นาย อธิป วัฒนาสุรกิตต์

ชื่อเล่น
| เอ็ม |
E-mail
| matipw@htoamail.com
สำเร็จการศึกษา
| ม.เกษตรศาสตร์ |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.
สถานที่ทำงาน
| NXP Semiconductor (Thailand) Manufacturer Company |
ตำแหน่ง
| Process Engineer

blog_1

นาย อนนต์ ตรีพงศ์ไพศาล

ชื่อเล่น
| นนต์ |
E-mail
| anontri@thaisummit.co.th
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.(อุตสาหการ)
สถานที่ทำงาน
| บ.ไทยซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เน็กซ์ท เทคโนโลยี จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นาย อนนต์ ตรีพงศ์ไพศาล

ชื่อเล่น
| นนต์ |
E-mail
| anontri@thaisummit.co.th
สำเร็จการศึกษา
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.(อุตสาหการ)
สถานที่ทำงาน
| บ.ไทยซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เน็กซ์ท เทคโนโลยี จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

blog_1

นางสาว อัญชลี บุญคง

ชื่อเล่น
| นก |
E-mail
| nak_191@hotmail.com
สำเร็จการศึกษา
| ม.สงขลานครินทร์ |
วุฒิการศึกษา
| วศ.บ.
สถานที่ทำงาน
| บ.โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด |
ตำแหน่ง
| วิศวกร

  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1