FAQ

02-797-0999 ต่อ 2033

fengstsr@ku.ac.th

การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคต้น

การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคต้น

การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น 2560

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ


จำนวนที่จะรับ : แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์ รับ10 คน) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ รับ 20 คน) 


คุณสมบัติของผู้สมัคร :

            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า เช่น อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) , ครุศาสาตร์อุตสาหกรรมศาสตร์ , เทคโนโลยีอุตสาหการ , เทคโนโลยีเครี่องจักรกลเกษตร(ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)

            มีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (ในกรณีที่ประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 2 ปี ต้องผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป


ระยะเวลาในการรับสมัคร :

            - ตั้งแต่ 3 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560

            - ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


แบบฟอร์มการสมัคร :

            ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการสมัครและแนวข้อสอบได้จากเว็บไซต์ของโครงการ แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัคร


รายละเอียดการสมัคร :

ขั้นตอนการสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง นำเอกสารประกอบการสมัคร สมัครได้ ณ ที่ทำการโครงการฯ อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (ตึกโยธา) ชั้น 8 ห้อง 9810

            ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และสมัครสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องธุรการ ป.โท ชั้น 8 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

2.สมัครทางอีเมล์ โดยสแกนหลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที meipt.eng@gmail.com

3.สมัครทางไปรษณีย์

            จัดส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครเอกสารประกอบการสมัครมาที่ โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทาง อุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ส่งแบบลงทะเบียน ประทับตราภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น)

4.การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

            ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร)

            - ชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการโครงการฯ อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (ตึกโยธา) ชั้น 8 ห้อง 9810

            - ใช้ใบ Pay-in นำไปชำระผ่านธนาคารทหารไทยได้ทุกสาขา

            - ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารการชำระค่าสมัครให้โครงการฯ อย่างครบถ้วน

            - รอรับ E-mail หรือโทรศัพท์ ตอบกลับยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที่ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสมัคร

 

หลักฐานการสมัคร :

            - ใบสมัครโครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

            - สำเนาใบคะแนน (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ

            - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (หนังสือรับรองการจบ) จำนวน 2 ฉบับ

            - สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ)

            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

            - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ถ้ามี)

            - หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน คือหนังสือรับรองว่าผู้สมัครทำงานในตำแหน่งใดและระบุระยะเวลาที่เข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ

            - เอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

            - ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ สำหรับผู้ที่ยานใบสมัครทางอีเมล์ ให้นำเอกสารตัวจริงมาเพื่อการตรวจสอบด้วย ในวันสอบคัดเลือก

       กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอน

วัน เวลา สถานที่

ภาคต้น

ภาคปลาย

1. จำหน่ายใบสมัคร

3 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2560

  กันยายน – พฤศจิกายน 2560

2. รับสมัคร

บัดนี้ – 19 พฤษภาคม 2560

กันยายน – พฤศจิกายน 2560

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

26 พฤษภาคม 2560

 ธันวาคม 2560

4. สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์

10 มิถุนายน 2560

 ธันวาคม 2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

23 มิถุนายน 2560

 ธันวาคม 2560

6. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

- กรกฎาคม 2560

– มกราคม 2561

รายละเอียดในการสอบ

สอบข้อเขียน  วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00-11:00 น.

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-16:00 น.

สถานที่ อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (อาคารโยธา) ชั้น 8 ห้อง 9802


  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1