FAQ

02-797-0999 ต่อ 2033

fengstsr@ku.ac.th

การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

 หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

จำนวนที่จะรับ : แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์ รับ15 คน) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ รับ 15 คน) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

         1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สาขาวิศวกรรมศาสตร  อุตสาหกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

         2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อุตสาหกรรม         

             หมายเหตุ : สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล)

         3.  มีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (ในกรณีที่ประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 2 ปี ต้องผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

            ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร)

            - ชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการโครงการฯ อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ (ตึกโยธา) ชั้น 8 ห้อง 9810

            - ใช้ใบ Pay-in นำไปชำระผ่านธนาคารทหารไทยได้ทุกสาขา

            - ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารการชำระค่าสมัครให้โครงการฯ อย่างครบถ้วน

            - รอรับ E-mail หรือโทรศัพท์ ตอบกลับยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที่ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสมัคร

หลักฐานการสมัคร :

            - ใบสมัครโครงการปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

            - สำเนาใบคะแนน (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ

            - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (หนังสือรับรองการจบ) จำนวน 2 ฉบับ

            - สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

            - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ถ้ามี)

            - หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน คือหนังสือรับรองว่าผู้สมัครทำงานในตำแหน่งใดและระบุระยะเวลาที่เข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ

            - เอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

            - ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ สำหรับผู้ที่ยานใบสมัครทางอีเมล์ ให้นำเอกสารตัวจริงมาเพื่อการตรวจสอบด้วย ในวันสอบคัดเลือก

       กำหนดการรับสมัคร (ภาคต้นรอบสอง)

ขั้นตอน

วัน เวลา สถานที่

ภาคต้น

ภาคปลาย

1. จำหน่ายใบสมัคร

2 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561

   -

2. รับสมัคร

2 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561

 -

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

28 พฤษภาคม 2561

-

4. สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์

9 มิถุนายน 2561

-

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

25 มิถุนายน 2561

-

6. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

แจ้งให้ทราบภายหลังที่

www.meipt.ku.ac.th

แจ้งให้ทราบภายหลังที่

www.meipt.ku.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : โทร 02-940-5822 หรื 02-979-0999 ต่อ 2033


  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1