FAQ

02-797-0999 ต่อ 2033

fengstsr@ku.ac.th

การผ่อนผันชำระ ค่าทำเนียมการศึกษา

การขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน

- ในภาคการศึกษาแรกนิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 58,000 บาท ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย
- สำหรับภาคการศึกษาถัดไป สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการฯ
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1